กิจกรรมของสหกรณ์

  1. การสะสมหุ้น       
  2. การรับฝากเงินออมทรัพย์
  3. การบริการเงินกู้
  4. การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

การสะสมหุ้น
สมาชิกทุกคนจะต้องสะสมค่าหุ้นเป็นประจำทุก ๆ  วันอาทิตย์แรกของเดือน  อย่างน้อย  10  หุ้น  หุ้นละ 10 บาท
(100 บาท)
การรับฝากเงินออมทรัพย์
สหกรณ์เปิดรับฝากจากสมาชิก  ฝากครั้งละไม่น้อยกว่า  100  บาท  โดยสหกรณ์จะคิด  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2.50  ต่อปี  (สมาชิกไม่ต้องเสียภาษี)  คิดดอกเบี้ยให้ทุก  6  เดือน  (วันที่  30  มิถุนายน  และ  31  ธันวาคม)  ซึ่งสมาชิกสามารถเบิก – ถอน  ตั้งแต่เวลา  08.30  น. -  15.00  น.  ได้ทุกวันในเวลาทำการเว้นหยุดราชการ
การบริการเงินกู้

สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก  2  ประการ  คือ

1.เงินกู้ฉุกเฉิน

วงเงินกู้ไม่เกิน  5,000  บาท  ส่งคืนภายใน  6  งวด  งวดละ  850  บาท (อัตราดอกบี้ยเงินกู้  10.00  บาทต่อปี

หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินฉุกเฉิน

1.ต้องเป็นสมาชิกสามัญครบ  6  เดือนบริบูรณ์
2.ไม่ผิดนัดการส่งค่าหุ้นและชำระหนี้
3.ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินได้ที่  สหกรณ์ในเวลาทำการทุกวัน

2.เงินกุ้สามัญ
                1.เงินกหุ้นด้วยได้ไม่เกิน  90%  ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่  (ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)
                2.กู้เงินสามัยได้ไม่เกิน  3  เท่าของทุนเรือนหุ้นที่ถืออยู่ในสหกรณ์  ณ  วันที่กู้
                3.สมาชิกที่อายุ  70  ปีขึ้นไป  กู้ได้  90%  ของทุนเรือนหุ้นที่เหลืออยู่ในสหกรณ์  ณ  วันที่กู้
                4.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  12  บาท  ต่อปี

หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินสามัญ

                1.เป็นสมาชิกครบ  6  เดือนบริบูรณ์
                2.ชำระเงินมาแล้ว  50%  ของยอดเงินที่กู้ไปแล้วหรือส่งเงินต้นครบ  1  ปี
                3.ใช้สมาชิกสหกรณ์ค้ำประกัน  2  คน  (สมาชิกสามารถค้ำประกัน  ผู้กู้ได้ไม่เกิน  2  คน)
                4.ไม่ติดค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์
                5.สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกคนต้องสะสมเป้นค่าหุ้น  3%  ของยอดเงินที่ได้รับ
                6.ชำระคืน  ภายใน  120  งวด/เดือน
                7.กรณีพิเศษระยะยาวโดยการใช้หลักทรัพย์  (เอกสารสิทธิที่ดิน)  ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ  10/ปี  
                วงเงินกู้ไม่เกินตามราคาประเมิณที่ดิน

*ยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สหกรณ์ในเวลาทำการทุกวัน*

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
สหกรณ์จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกดังนี้

1.สวัสดิการเงินกุ้  (สก.1)  ให้ความคุ้มครอง  2  กรณีคือ

1. ให้ความคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกตลอดชีวิต  โดยต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้น  ก่อนสมาชิก  อายุ  75  ปีบริบูรณ์
2. หนี้เงินกู้ของสมาชิก  ที่เกิดขึ้นหลังจากอายุ  75  ปี  บริบูรณ์จะไม่อยู่ในข่าย  ได้รับความคุ้มครอง
หมายเหตุ  เสียชีวิตด้วยโรคทั่วไปภายใน  6  เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จะไม่ได้รับความคุ้มครองเงินกู้ยอดเงินกู้ที่มี
กรรมสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองสูงสุดคนละไม่เกิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)
2.สวัสดิการเงินสะสม  (สก.2)
                สวัสดิการเงินสะสมให้ความค้มครอง  ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตเท่านั้น  ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ายสมทบเงินสะสมของสมาชิกให้ผุ้รับผลประโยชน์หรือทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต  ยอดเงินสะสมที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองสูงสุดตนละไม่เกิน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)
3.เงินสวัสดิการกองทุนสมทบ  (สก.5)
                สหกรณ์ฯจัดคุ้มครองสมาชิก  (โดยความสมัครใจ)  สมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองจำนวนประมาณ  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกทั่วประเทศในอัตรา  ศพละ  1  บาท  โดยจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิตเท่านั้น
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  บ้านขัวแคร่  จำกัด  ได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก  คือ
1.สวัสดิการเงินกู้  (สก. 1)
2.สวัสดิการเงินสะสม  (สก. 2)
3.สวัสดิการกองทุนสมทบ  (สก. 5)
4.สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
5.สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
6.สวัสดิการงานมงคล  ต่าง ๆ  เช่นงาน  แต่งงาน
คุณสมบัติผู้สมัครกองทุนสมทบ  (สก.5)  ของชุมนุมสหกรณ์ฯ
1.อายุ  20 ปี  ถึง  40  ปี  บริบูรณ์  ค่าสมัครคนละ  300  บาท
2.อายุ  41  ปี  ถึง  61  ปี  บริบูรณ์  ค่าสมัครคนละ  600  บาท
3.อายุ 61 ปี ถึง 65 ปี บริบูรณ์ ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท
เงื่อนไขระยะเวลาการได้รับความคุ้มครอง  สก.5
เป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า  180  วัน  และสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการกองทุนสมทบ  (สก 5)  อีกไม่น้อยกว่า  180  วัน  (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)
เงื่อนไขการไม่คุ้มครอง  สก.5
1.ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนคุ้มครองของชุมนุมสหกรณ์
2.ฆ่าตัวตาย  (เป็นสมาชิก  สก. 5 ไม่ถึง  1  ปี )
3.สมาชิกค้างค่าบริการรายเดือนตั้งแต่  2  เดือนขึ้นไป
4.สมาชิกเสียชีวิตก่อนระยะเวลาคุ้มครอง  (ยกเว้นอุบัติเหตุ)  และยังมีสวัสดิการอื่นๆ

ประชุมใหญ่สามัญ ปี2556
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
การลงหุ้น
 
     
 
     
 
     
สวัสดิการสมาชิก
 
     
 
     
ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์